_MG_6325

Par Saskaņu (0)

6.02.2014

Par Saskaņu

Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” tika izveidota 2010. gadā, apvienojoties Tautas saskaņas partijai, partijai “Jaunais Centrs” un Daugavpils pilsētas partijai. 2013.gada 9.novembrī par partijas “Saskaņa” valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Nils Ušakovs.

Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” ietilpst apvienībā “Saskaņas Centrs”.

SC pārstāvniecība parlamentā un pašvaldībās

Latvijas Republikas 11.Saeimā SC ir pārstāvēts ar 31 deputātiem, kas veido visielāko Saeimas frakciju(frakcijas priekšsēdētājs – Jānis Urbanovičs, frakcijas priekšsēdētāja vietnieki – Valērijs Agešins un Artūrs Rubiks).

SC deputāti kļuva par pašvaldību vadītājiem Rīgā (Nils Ušakovs), Rēzeknē (Aleksandrs Bartaševičs), Kārsavā (Ināra Silicka), Zilupes novadā (Oļegs Agafonovs), kļuva par domes priekšsēdētāja vietniekiem Viļānu novadā (Jekaterina Ivanova) un Rēzeknes novadā (Elvīra Pizāne).

Mūsu vērtības

SC nosaka mērķus un politisku uzdevumu risināšanas līdzekļus, savu politisko pozīciju, vadoties no šādām augstākajā prioritātēm (vērtībām):

 • cilvēka veselība,
 • ģimene,
 • darbs,
 • starpetniskā saskaņa,

Latvijas politiskā un ekonomiskā neatkarība.

Mūsu mērķis

SC mērķis – sociāli atbildīgas valsts politikas īstenošana un sociāli atbildīgas ekonomikas izveidošana, kas jebkuros ārpolitikas, ārējās ekonomikas nosacījumu apstākļos un nemainīgi sekojot mūsu vērtībām, nodrošinātu ilgtermiņa noturīgu sabiedrības attīstību un katra valsts iedzīvotāja labklājību.

Mūsu valsts politikas galvenie uzdevumi

Izvirzītā mērķa sasniegšanai SC uzskata par nepieciešamu:

valsts pārvaldē

 • samazināt motivāciju korupcijai; lai to panāktu, valsts pārvaldes sistēmā mērķtiecīgi īstenot likumdošanas un izpildvaras nodalīšanu;
 • konsekventi samazināt politisko partiju ietekmi uz valsts un pašvaldību amatpersonām; tā īstenošanai depolitizēt arī ministriju un pašvaldību domju departamentu vadību, valsts un pašvaldību dibināto uzņēmējsabiedrību valžu un padomju vadību, ieviest vienotu un viegli kontrolējamu valsts un pašvaldības uzņēmējsabiedrību valžu un padomju amatpersonu atalgojuma sistēmu;

ekonomikā

 • nodrošināt valsts prioritāru atbalstu Latvijas ražotājiem;
 • radīt autonomu ekoloģiski tīras elektroenerģijas ražotāju tīklu, ekonomiku balstīt Latvijā saražotas elektroenerģijas izmantošanā;
 • īstenot nodokļu sistēmas reformu, lai samazinātu nodokļus ražošanas darbībai (ienākumu nodokļi, pievienotās vērtības nodoklis), ieviest vai palielināt nodokļus neražojošiem resursiem (neizmantotā zeme, greznuma priekšmeti), ieviest progresīvo ienākumu nodokli;
 • iedzīvotāju sociālo vajadzību apmierināšanai
 • censties nodrošināt visu iedzīvotāju nodarbinātību;
 • ieviest tādu minimālo algu, pensijas un pabalstus, kas nodrošina izdzīvošanas minimumu;
 • ieviest obligātu vidējo izglītību un pieejamu bezmaksas augstāko izglītību;
 • nodrošināt valsts finansētu veselības aizsardzību;
 • katram cilvēkam nodrošināt mājokli;
 • izveidot vienotu sabiedriskās kārtības nodrošināšanas sistēmu;

starpetniskajās attiecībās

 • pieņemt Saeimas deklarāciju par starpetnisku uzticēšanos;
 • pieņemt sabiedrības integrācijas valsts programmu, kuras pamatprincips – uzmanība pret visu Latvijas etnisko grupu interesēm;

ārpolitikā

 • īstenot vienlīdzīgu kaimiņattiecību politiku un iegūt efektīva starpnieka reputāciju konfliktsituāciju, kas rodas starp lielvalstīm, noregulēšanā;
 • panākt Latvijas ietekmes zonu izveidošanu kaimiņvalstu pierobežas rajonos.

SDPS un Eiropas sociāldemokrāti

SDPS vērtības, mērķi, uzdevumi un politika sakrīt ar Eiropas sociāldemokrātijas ideoloģiju un politiku. SDPS tieksies kļūt par sociāldemokrātiskās kustības aktīvu dalībnieku un iestāties Sociālistiskajā internacionālē, lai iegūtu radniecīgu politisko partiju atbalstu.

Finansiālā un ekonomiskā krīze pierāda neoliberālā kapitālisma kaitīgumu, kas raisījis nabadzību, sociālo neaizsargātību un ekonomiskus satricinājumus, pirmām kārtām valstīs ar nelielu iekšējo tirgu. Latviju ilgus gadus pārvaldīja labējās partijas, kas atradās neoliberālu padomdevēju hipnozes varā. Viņu politika noveda pie tā, ka krīze skāra Latviju smagāk par jebkuru citu Eiropas valsti. Acīmredzami, ka labējie nespēj to pārvarēt, vien nolems Latviju parādiem. Vienīgi sociāldemokrātiska stratēģija, kuru ievēros SDPS, nodrošinās Latvijas atdzimšanu.